over ons verhuur verkoop service nieuws jobs contact

Algemene verkoop & verhuurvoorwaarden

INLEIDING

Onderhavige algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van Dutry Power NV/SA, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 512, en met als ondernemingsnummer RPR Kortrijk 0421.515.181 (hierna “Dutry Power” genoemd) zijn van toepassing op elke bestelling doorgegeven aan deze laatste en op de volledige rechtsverhouding die tot stand komt tussen Dutry Power en de klant (hierna algemeen de “Klant” genoemd of ook, naargelang het geval, de “Koper” of de “Huurder”).

Elke bestelling (aankoop of huur), mondeling of schriftelijk doorgegeven aan Dutry Power, alsook elke aanvaarding van een offerte van Dutry Power, houdt in dat de Klant akkoord gaat met deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden en van zijn kant afziet van zijn eigen algemene voorwaarden. Ook het aanvaarden van de offertes en prijsopgaven houdt impliciet het akkoord in met onderhavige algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden.

PRIJZEN EN OFFERTES

De prijzen, tarieven en inlichtingen vervat in de catalogi of brochures van Dutry Power of op haar website, zijn louter indicatief en gelden enkel als inlichting. Dutry Power behoudt zich het recht voor eender welke wijziging aan te brengen in beschikbaarheid, vorm, afmeting of materiaal van haar machines en machineonderdelen.

De levering omvat precies en uitsluitend het materiaal vermeld in de offertes en de prijsopgave.

De gewichten vermeld in de prijsopgave of in de productbeschrijving zijn indicatief. Zij kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot klachten of prijskortingen als het materiaal aan een vaste prijs werd verkocht. Wanneer het product verkocht wordt per eenheid (liter, kg, m, …), worden de gefactureerde prijzen bepaald aan de hand van het geleverde aantal.

Voor bijkomende leveringen wordt de prijs en termijn overeengekomen tussen Dutry Power en de Klant vooraleer ze uitgevoerd worden. In geen enkel geval kunnen de voorwaarden voor bijkomende leveringen afbreuk doen aan die van de hoofdbestelling.

In het geval van verhuur gelden de huurprijzen die vermeld zijn op de aanvaarde offerte. Het bedrag van de huurprijs is berekend voor een standaardregime van 8 draaiuren per werkdag en ten belope van 5 werkdagen per week. Extra draaiuren moeten aan Dutry Power bekend gemaakt en betaald worden aan de tarieven volgens de offerte. Bij gebrek aan mededeling hiervan zal de Huurder de eventuele schade opgelopen door een gebrek aan tijdig onderhoud als gevolg van dit gebrek aan mededeling, betalen aan Dutry Power. Gebrek aan mededeling zal in ieder geval leiden tot het betalen van een administratieve boete ten bedrage van 1,5 maal de prijs van het verschuldigde bedrag van de niet gemelde extra-draaiuren.

Het is de plicht van de Huurder Dutry Power 4 dagen op voorhand te verwittigen wanneer de onderhoudsurenstand, vermeld op het etiket op de machine, wordt bereikt.

De Huurder verplicht zich in elk geval onherroepelijk en onvoorwaardelijk tot betaling van de ganse huurprijs voor de volledige huurperiode, zelfs al benuttigt hij het gehuurde materiaal niet gedurende gans die termijn en zelfs al kan het gehuurde materiaal niet gebruikt worden door beschadiging al of niet door toedoen van de Huurder. De huurprijs blijft dus ook voor deze dagen verschuldigd. Bovenop de huurprijs, zijn tevens ten laste van de Huurder: btw, laden, lossen, kosten voor levering en afhaling, brandstoffen, onderhoud door Dutry Power en de hierbij gepaard gaande verplaatsingskosten, uurlonen voor de in- en uit dienststelling.

STUDIES, TEKENINGEN, ONTWERPEN, PROJECTEN EN DOCUMENTATIE

Projecten, tekeningen, ontwerpen, studies en documenten van eender welke aard overhandigd of verzonden door Dutry Power blijven te allen tijde haar volledige eigendom, zelfs wanneer deze speciaal en voor de betrokken Klant werden ontwikkeld. Ze moeten aan Dutry Power terugbezorgd worden zodra zij daarom verzoekt en mogen niet meegedeeld worden aan derden noch uitgevoerd worden zonder haar schriftelijke toestemming.  De standaarddocumenten van Dutry Power (zoals de gebruik- en onderhoudsaanwijzingen) worden gratis geleverd als ze gevolgd worden door een bestelling van het voorwerp dat ze betreffen. In het andere geval moeten ze aan Dutry Power terugbezorgd worden samen met een vergoeding van de kosten voor de studie en de verplaatsing die via een aanvaarde offerte op voorhand werden afgesproken.

In het geval van huur blijven alle documenten eigendom van Dutry Power. Het geheel van de standaarddocumentatie voorzien door Dutry Power impliceert dat de Klant op de hoogte is van alle te nemen maatregelen om de installatie, de exploitatie en het onderhoud van het materiaal volgens de regels en naar behoren uit te voeren. 

Wanneer een specifieke studie overeengekomen werd, wordt de definitie en keuze van het materiaal bepaald op basis van de gegevens voorzien door de Klant, met name wat betreft het vermogen en/of de stroomsterkte, en/of de keuze van de locatie waar het materiaal wordt geïmplementeerd. In dat opzicht verbindt de Klant zich ertoe zijn medewerking te verlenen aan de definitie van het project, door alle nodige gegevens te verstrekken in het bijzonder wat betreft de geografische situatie, de milieu- en buurtbeperkingen.

VORMING VAN HET CONTRACT

De offertes van Dutry Power zijn vrijblijvend en gedurende 1 maand geldig.

Het verkoop- of verhuurcontract, zelfs met een voorgaande prijsopgave of offerte, wordt pas definitief na de uitdrukkelijke aanvaarding door Dutry Power van de bestelling van de Klant, (i) door schriftelijke orderbevestiging, (ii) door ondertekening van het contract, of (iii) door de feitelijke uitvoering van het contract door Dutry Power.

LEVERINGSTERMIJN

Alle leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend.

Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval een annulering van de bestelling rechtvaardigen, noch kan de Klant aanspraak maken op een schadevergoeding voor een laattijdige levering.

Als de verzending van het bestelde materiaal vertraagd wordt door ongeacht welke oorzaak buiten de wil van Dutry Power om, wordt het materiaal opgeslagen en verwerkt als er plaats is, voor rekening en risico van de Klant. Dutry Power wijst daarbij alle navolgende verantwoordelijkheid van de hand. Deze bepalingen wijzigen in geen enkel opzicht de betalingsverplichtingen voor de levering en vormen ook geen enkele schuldvernieuwing.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Het geleverde materiaal wordt voorzien, tenzij specifiek en uitdrukkelijk anders overeengekomen bij de bestelling, voor een werking in normale omstandigheden en bij een normale belasting. Als abnormale omstandigheden worden onder meer beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is: corrosieve, agressieve omgeving…Als abnormale belastingen worden onder meer aanzien, zonder dat deze opsomming limitatief is:  niet-lineaire belastingen...

Als de Klant bepaalde prestaties verwacht, zowel wat betreft industriële als economische resultaten, dan moeten die uitdrukkelijk vermeld worden bij de bestelling doorgegeven aan Dutry Power. Bij gebrek daaraan is het niet halen van deze prestaties niet te wijten aan Dutry Power, noch wat betreft het voorkomen noch wat betreft de gevolgen, zowel materieel als immaterieel, ongeacht op welke basis en voor welk bedrag.

Tenzij anders vermeld, wordt de levering bij verkoop in België als uitgevoerd beschouwd zodra het materiaal overhandigd wordt aan een transportbedrijf aangeduid door:

 • hetzij de Koper in het kader van een verkoop “vertrek”,
 • hetzij Dutry Power in het kader van een verkoop “franco”.

In het kader van een verkoop buiten België (export) houdt men zich aan de gekozen verkoopvoorwaarden volgens de versie Incoterms-CCI 2000 publicatie Nr. 560, of aan eender welke versie die van kracht is op de dag van de bestelling.

In elk geval gaat het risico op verlies van of schade aan het materiaal over op de eerste transporteur bij overdracht, ongeacht de keuze van de incoterm bij de verkoop. 

In geval bij levering rechtsgeldig bevestigd en geconstateerd wordt dat er materiaal ontbreekt of beschadigd is, moet de Klant dit duidelijk vermelden op het transportdocument en onmiddellijk een brief met voorbehoud richten aan de transporteur.

In het kader van een verkoop met installatie op locatie, wordt de levering beschouwd als uitgevoerd bij de geldige handtekening, met of zonder voorbehoud, van het proces-verbaal voor ontvangst of bij het eerste gebruik van het geleverde materiaal door de Klant of de eindklant.

Vanaf de levering kan Dutry Power niet meer worden aangesproken voor zichtbare gebreken.

Dutry Power vrijwaart de Koper voor verborgen gebreken, en dit gedurende een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen, die ingaan op de dag van de levering. Om van vrijwaring te kunnen genieten, dient de Koper Dutry Power binnen korte termijn en in ieder geval binnen een termijn van ACHT kalenderdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Koper of volgend op het ogenblik dat de Koper het verborgen gebrek moest hebben vastgesteld, er kennis van te geven per aangetekende brief. Dutry Power is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of van de hoedanigheid van de goederen, indien het gebrek in kwaliteit of hoedanigheid het gevolg is van specifiek, abnormaal of verkeerd gebruik. Dutry Power kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van verborgen gebreken, indien het gebrek tegensprekelijk wordt vastgesteld.

Bij verhuur geschiedt, tenzij anders overeengekomen, het transport van de gehuurde materialen op kosten, risico en gevaar van de Huurder.

DUUR VAN DE HUUR EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Ingeval van huur neemt de huur een aanvang op het moment waarop het materiaal afgehaald wordt door de Huurder of desgevallend geleverd wordt door Dutry Power en eindigt, zelfs wanneer in de huurovereenkomst een andere termijn bedongen is, op het moment waarop het materiaal teruggebracht is door de Huurder in het werkhuis van Dutry Power of desgevallend afgehaald is door Dutry Power.

Wanneer de Huurder het gehuurde materiaal niet terugbrengt na het verstrijken van de voorziene huurperiode, of de Huurder Dutry Power niet schriftelijk op de hoogte brengt dat het gehuurde materiaal mag worden opgehaald, wordt de huurperiode stilzwijgend verlengd tot op het moment waarop het materiaal teruggebracht is door de Huurder in de werkhuizen van Dutry Power, desgevallend afgehaald is door Dutry Power.

Bij de aanvang van het huurcontract, dient de Huurder aan Dutry Power een voorschot te betalen gelijk aan deze vermeld op de offerte. Wanneer de huurovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd, na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, verbindt de Huurder er zich toe een tweede voorschot voorafgaandelijk te betalen aan Dutry Power gelijk aan het huurbedrag van de bijkomende periode.

Wanneer Dutry Power bij het einde van de huur het verhuurde goed zelf moet terughalen, zal de Huurder het gehuurde goed plaatsen op een goed bereikbare plaats, desnoods tegenaan de openbare weg. Bovendien moet de Huurder, wanneer het materiaal op een andere plaats moet worden afgehaald dan waar het initieel werd geleverd, Dutry Power minstens 1 (één) werkdag op voorhand verwittigen. Bij gebreke daaraan is Dutry Power gerechtigd de meerprijs tengevolge van de moeilijke bereikbaarheid, desgevallend de onnodige verplaatsing, aan te rekenen aan de Huurder.

Enkel Dutry Power is gerechtigd het verhuurde materiaal in werking te stellen. De Huurder is hiervoor een vergoeding verschuldigd.

Het materiaal wordt proper afgeleverd en in goede staat van werking. De afhaling door de Huurder, desgevallend levering door Dutry Power, sluit de onvoorwaardelijke erkenning van de goede staat van de materialen in. De mogelijkheid tot tegenbewijs is uitgesloten.

De Huurder moet het materiaal gebruiken als een goede huisvader en is verplicht het materiaal in goede staat te houden. Op het einde van de verhuring dient het materiaal in dezelfde goede staat terug bezorgd te worden. In het tegenovergestelde geval worden de reinigingswerken, herstellingen en het tekort aan brandstof aan de Huurder aangerekend.

De dagelijkse controle en het onderhoud van het materiaal dient door de Huurder te gebeuren. Indien de huurperiode echter meer dan 1 maand bedraagt of indien het materiaal 250 uren of een veelvoud daarvan gewerkt heeft, moet de Huurder telkens een onderhoudsbeurt laten uitvoeren door Dutry Power en dit op kosten (uurloon, verplaatsing en materialen) van de Huurder. Het onderhoud gebeurt tijdens de normale werkuren tenzij anders overeengekomen en mits meerprijs.

De Huurder moet propere en geschikte brandstof gebruiken.

De Huurder is verplicht het gehuurde materiaal te vrijwaren tegen overbelasting.

De Huurder is tevens onherroepelijk gehouden Dutry Power te vrijwaren voor alle schade, minderwaarde en/of verlies aan het gehuurde materiaal ontstaan ten gevolge van brand, diefstal, beschadiging, ..., dit ongeacht of dit veroorzaakt werd door eigen daden van de Huurder of door daden van derden. De Huurder is verplicht hiervoor de nodige verzekering aan te gaan en de machine hiertegen te verzekeren. Deze verzekering wordt door Dutry Power als optie mee aangeboden.

Bij een defect aan het materiaal moet Dutry Power onmiddellijk gewaarschuwd worden. Niemand anders dan Dutry Power mag het materiaal herstellen of de opdracht geven tot herstelling ervan.

Het werk ter plaatse en de wisselstukken zijn ten laste van Dutry Power als de defecten niet veroorzaakt werden door een fout of nalatigheid van de Huurder. Verplaatsingen van meer dan 20 km (af onze werkhuizen) worden wel aan de Huurder aangerekend. Als de defecten werden veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Huurder zal deze alle kosten dragen, met inbegrip van alle verplaatsingskosten (zelfs voor verplaatsing van minder dan 20 km (af onze werkhuizen)).

Onderverhuring van de gehuurde machine is niet toegelaten.

BETALINGSVOORWAARDEN

Het uiteindelijk contract bepaalt de betalingsvoorwaarden.

Bij gebrek daaraan, gelden bij verkoop de volgende betalingsvoorwaarden:

 • 30% te betalen bij de bestelling;
 • 70% te betalen wanneer het materiaal door Dutry Power aan de Koper geleverd wordt.

Onderhoud- en herstellingswerken, alsook nalevering van materialen of materialen geleverd tijdens de montage, worden gefactureerd volgens vordering der werken.

In het geval van verhuur verbindt de Huurder er zich toe de in het contract vastgestelde huurprijs te betalen op de vervaldatum, nl. 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

Wanneer de Koper de machines verkoopt, overdraagt, in pand geeft, inbrengt in een vennootschap of handelsonderneming, worden alle in zijn hoofde openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de voordien overeengekomen betalingsvoorwaarden. 

De betalingen worden uitgevoerd op het adres van Dutry Power, netto en zonder korting. De Koper zal geen enkele korting in rekening kunnen brengen op het verschuldigde bedrag zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Dutry Power.

Klachten betreffende een factuur en haar voorwerp moeten binnen de ACHT kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk overgemaakt worden, vergezeld van de bewijsstukken tot staving.

De betalingen kunnen onder geen enkel voorwendsel vertraagd worden, zelfs niet ingeval van geschil of rechtsgeding.

Wanneer facturen niet of niet tijdig betaald worden,

 • worden alle bedragen die in hoofde van de betrokken Klant openstaan en verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar;
 • is de betrokken Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de verschuldigde bedragen;

is de betrokken Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een interest verschuldigd gelijk aan interestvoet toegepast door de Europese Centrale Bank bij zijn hoofdactiviteit van herfinanciering zoals bepaald door de Wet van 2 augustus 2002, vermeerderd met zeven percentpunten en afgerond tot het volgende halve percentpunt.

PROEFDRAAIEN IN DE FABRIEK (BIJ VERKOOP VAN EEN NIEUWE MACHINE)

Na de montage van het materiaal uit de bestelling, wordt bij de fabrikant een test uitgevoerd volgens de gewone voorzieningen bepaald door de fabrikant.  Wanneer de ontvangst in de fabriek voorzien wordt, dan brengt Dutry Power de Koper tijdig op de hoogte van de datum van deze tests zodat de laatste zijn vertegenwoordigers ter plaatse kan sturen.  Daarna wordt een proces-verbaal opgesteld over de tests wat geldt als proces-verbaal voor de ontvangst in de fabriek.  In geval de Koper afwezig is bij deze tests, wordt hem een exemplaar van het definitieve proces-verbaal bezorgd, waarvan de laatste in dat geval de inhoud niet kan betwisten.

Dutry Power kan, wanneer dat uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen is en voorzien wordt door het contract, verplicht worden om overeenkomstig de geldende wetgeving ter zake, de montage, de testen ter plaatse en de indienststelling of zelfs de eventuele civiele bouwkunde geheel of gedeeltelijk op zich te nemen, met uitzondering van elke asbestverwijdering, die te allen tijde de exclusieve verantwoordelijkheid blijft van de eigenaar van de bestaande locaties. De Klant is hiervoor een vergoeding verschuldigd.

Het uitvoeren van één van de hoger omschreven prestaties, of die nu deel uitmaakt van de initiële bestelling of niet, houdt geen enkele officiële gehele of gedeeltelijke goedkeuring in van Dutry Power over de intrinsieke kwaliteit van de onderdelen en/of de prestaties buiten de eigenlijke levering, en/of meer in het algemeen, de omgeving waarin deze levering zal worden geïntegreerd. 

Dutry Power kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele materiële en/of financiële gevolgen door de gehele of gedeeltelijke niet uitvoering, een laattijdige uitvoering of een slechte uitvoering van de verplichtingen die niet uitdrukkelijk vallen onder de voorwaarden van de bestelling.  Wel integendeel, Dutry Power heeft het recht de Koper te factureren voor elke opgelopen meerkost veroorzaakt door zowel het feit van deze vertraging als door eventuele noodzakelijke terugnames of nog door bijkomende werken gevraagd door de Koper in de loop van de uitvoering door Dutry Power van de initiële bestelling. 

Het feit dat Dutry Power de leiding op zich neemt van de montagewerken ter plaatse ontslaat de Koper in geen geval van zijn verplichting de werken te superviseren tijdens de niet-werkdagen.  In geval van verkoop met prestaties ter plaatse, kan Dutry Power slechts gehouden worden aan deelname aan een eventuele gedeelde rekening (gewoonlijk genoemd “pro rata rekening”) voor de duur en de waarde van de genoemde prestaties ter plaatse, waarbij elke afwijking van dit principe als niet-bestaand beschouwd wordt.

CONTRACTUELE GARANTIEVOORWAARDEN VAN HET MATERIAAL (ENKEL GELDIG BIJ VERKOOP VAN NIEUW MATERIAAL)

Dutry Power verbindt zich er toe elke functionele fout te herstellen die zich voordoet bij een gebrek in het ontwerp, het materiaal of de uitvoering (met inbegrip van de montage als deze taak hem werd toevertrouwd) binnen de grenzen van de hiernavolgende bepalingen. 

De verplichting van Dutry Power is niet van toepassing als de fout zich voordoet door materiaal geleverd door de Koper, of door een ontwerp opgelegd door deze laatste.  Elke garantie vervalt eveneens bij incidenten die voortvloeien uit onverwachte omstandigheden of overmacht (force majeure), net als bij vervangingen of herstellingen die het gevolg zijn van de normale slijtage van het materiaal, van beschadiging of ongevallen die het gevolg zijn van nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud en het foutief gebruiken van het materiaal. Deze garantievoorwaarden gelden enkel en alleen voor nieuwe machines.  Voor tweedehandsmachines  is er geen enkele garantie, tenzij er hierover een voorafgaande overeenkomst bestaat tussen Dutry Power en de Koper.  De garantie geldt uitsluitend voor de eerste Koper en kan niet worden overgedragen aan een derde.  De garantie wordt pas toegekend nadat de defecte stukken onderzocht werden en teruggezonden werden naar de werkplaats van Dutry Power of zijn goedgekeurde vertegenwoordiger. Elk onderdeel, geleverd vóór de aanvaarding van de garantie, wordt gefactureerd.  Het is de taak van Dutry Power voor eigen rekening en zo snel mogelijk elk door de garantie gedekt gebrek dat haar wordt meegedeeld te herstellen. Dutry Power kan, indien nodig, de maatregelen nemen voor het wijzigen van het materiaal om te voldoen aan haar verplichtingen.  De werken die voortvloeien uit de garantieverplichting worden in principe uitgevoerd in de werkplaats van Dutry Power of haar goedgekeurde vertegenwoordiger. Toch neemt Dutry Power die kosten voor haar rekening die, in geval gezien de aard van het materiaal de herstelling verplicht ter plaatse moet gebeuren, overeenstemmen met de expertise en de herstelling, met uitzondering van de tijd die verstreek voor de werken of de demontage- en montagewerken die nodig zijn voor de gebruiksdoeleinden of de implementatie van dit materiaal en wat betreft die onderdelen die niet inbegrepen zijn in de betreffende levering.  De kosten voor het transport van het materiaal of de defecte onderdelen en die van het terugzenden van het materiaal en de herstelde of vervangen onderdelen zijn voor rekening van de Koper net als in geval van een herstelling ter plaatse, de reis- en verblijfskosten van de vertegenwoordigers van de Verkoper.  De onderdelen, vervangen onder garantie, worden opnieuw eigendom van Dutry Power.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet de Koper:

 • een rapport bezorgen aan Dutry Power van de ingebruikname vanaf het moment waarop deze werd uitgevoerd;
 • zich ervan vergewissen dat de brandstof, motorolie, smeermiddelen, koelvloeistoffen en/of het water, gebruikt voor de bereiding van de koelvloeistof, van goede kwaliteit en zuiver zijn en voldoen aan de richtlijnen van de producent van de machine;
 • een onderhoudshistoriek in hard copy bijhouden waarin hij de datum, reden en resultaten noteert van testen, visuele controles, interventies, onderhoudsbeurten, net als alle observaties en vaststellingen van eventuele feiten tijdens het gebruik;
 • Dutry Power op de hoogte brengen, onmiddellijk en schriftelijk, van alle fouten die zij toeschrijft aan het materiaal en alle bewijzen leveren om hun gegrondheid aan te tonen. De Koper moet Dutry Power elke gelegenheid geven zelf deze fouten vast te stellen en hen te verhelpen. De Koper moet zich bovendien onthouden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van Dutry Power, van het zelf uitvoeren of het door derden laten uitvoeren van een herstelling.

Voor nieuwe stroomgeneratoren garandeert Dutry Power de garantie gedurende:

 • 12 maanden vanaf de verkoopdatum
 • of 15 maanden vanaf de datum dat het de fabriek van de constructeur verlaat,
 • of 1.000 draaiuren,

De garantie loopt af zodra één van deze drie momenten bereikt werd.

De herstelde of vervangen onderdelen vallen op hun beurt onder een garantie van een periode van 6 maanden zonder dat zulks de duur van de garantie voor de andere onderdelen wijzigt (uitsluitend bij fabricagefouten). Deze garantieperioden gelden enkel en alleen voor nieuwe machines.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geven herstellingswerken geen enkele aanleiding tot een andere garantie dan die van een goede uitvoering van de voornoemde handelingen.

WETTELIJKE GARANTIES BIJ VERKOOP

Onafhankelijk van de hierboven beschreven commerciële garantie, geniet de Koper van de wettelijke garanties die voldoen aan de bepalingen van artikel 1649bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, eveneens van deze die voldoen aan de bepalingen uit 1649bis tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Dutry Power wordt strikt beperkt tot de verplichtingen zoals hier bepaald. De aansprakelijkheid van Dutry Power is hoe dan ook beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Bovendien kan Dutry Power op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, noch voor immateriële schade, die al of niet het gevolg is van materiële schade, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, verlies van exploitatie, welke kosten of uitgaven dan ook als gevolg van de niet-beschikbaarheid van het betreffende materiaal, schade geleden door derden, enz.

In het geval van verhuur draagt Dutry Power geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade door de Klant of door derden geleden ten gevolge van het in gebreke blijven van het gehuurde materiaal. Indien de Klant afziet van het nemen van een reservegenerator, dan kan Dutry Power nooit gehouden zijn om schadevergoeding te betalen bij het stilvallen van de hoofdgenerator.

De Huurder zal Dutry Power onmiddellijk en integraal vrijwaren voor elke vordering, welke door een eventuele derde rechtstreeks tegenover Dutry Power zou worden ingesteld.

De aansprakelijkheid van Dutry Power is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door Dutry Power aan de Klant werd/wordt gefactureerd.

OVERMACHT

Dutry Power kan nooit beschouwd worden als was zij haar contractuele verplichtingen niet nagekomen wanneer de uitvoering van de met de Klant afgesloten overeenkomst vertraagd of verhinderd werd door een geval van overmacht (force majeure). Als overmacht (force majeure) wordt beschouwd het bestaan of het plaatshebben van elke omstandigheid die niet voorzien kon worden, onweerlegbaar is en los staat van de wil van de betrokken partijen, en die één van deze laatste verhindert zich te kwijten van zijn kant van de verplichtingen voorzien in het contract (zoals bijvoorbeeld, zonder dat deze opsomming limitatief is, bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, etc.). In elk geval moet de betreffende partijen alle nodige maatregelen nemen om er voor te zorgen dat die verplichtingen, beïnvloed door het geval van overmacht, zo snel mogelijk normaal uitgevoerd worden.

In geval zich een incident voordoet van economische of commerciële aard dat niet kon voorzien worden na de ondertekening van het contract en waardoor de uitvoering daarvan nadelig wordt voor een van de partijen, komen deze terug samen om de situatie te beoordelen en te proberen het oorspronkelijke evenwicht te herstellen.  In geval de partijen een akkoord bereiken, zal een bijlage de nieuwe bepalingen preciseren voor de uitvoering van het contract.  In geval de partijen geen akkoord bereiken en na een periode van een maand na de eerste ontmoeting van de partijen, komen de partijen de ontbinding van het contract overeen.

OPSCHORTING VAN VERPLICHTINGEN

Indien het vertrouwen van Dutry Power in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Dutry Power zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Dutry Power zich het recht voor het gehele contract of een gedeelte ervan te verbreken. Dit alles onverminderd het recht van Dutry Power op schadevergoeding en interesten.

Ingeval de Klant een factuur niet of niet tijdig betaalt, heeft Dutry Power het recht om het contract op te schorten tot de factuur integraal betaald werd, zonder dat zij daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Wanneer Dutry Power door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse) zal de betrokken Klant Dutry Power hiervoor dienen te vergoeden.

ONTBINDING VAN HET CONTRACT

De Koper heeft het recht het contract te ontbinden ten laatste vier maanden voor de vastgelegde leveringsdatum. In dat geval is hij echter gehouden Dutry Power te vergoeden voor de al gemaakte kosten. Bovendien komt het bedrag gelijk aan 30% van de totale koopprijs, betaald bij de bestelling, zoals vermeld in artikel VIII, definitief aan Dutry Power. De Koper kan dit bedrag niet meer terugeisen.

Dutry Power behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst te verbreken indien de Klant haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

In geval van overmacht of een gebeurtenis, zoals bepaald in artikel XIII, heeft Dutry Power eveneens het recht het contract te ontbinden zonder dat de Klant daaruit enig recht verwerft op schadevergoeding of interest.

EIGENDOMSBEHOUD

Dutry Power behoudt zich de eigendom voor van de verkochte goederen tot op het moment waarop de betaling effectief en in zijn geheel uitgevoerd werd zowel voor het hoofdelement als voor de toebehoren.  Het ontbreken van de betaling op één van de vervaldagen kan leiden tot het terugeisen van de goederen. 

De verhuurde materialen blijven steeds eigendom van Dutry Power. 

OVERDRACHT VAN RISICO

Desalniettemin neemt de Koper vanaf de levering, de risico’s op zich voor het verlies of verval van deze goederen net als de verantwoordelijkheid voor de schade die ze kunnen veroorzaken. In elk geval gaat het risico op verlies van of schade aan het materiaal over op de eerste transporteur bij overdracht, ongeacht de keuze van de incoterm bij de verkoop. 

Het transport van het gehuurde materiaal geschiedt op kosten, risico’s en gevaar van de Huurder tenzij anders overeengekomen.

DEELBAARHEID – NIETIGHEID

De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of niet-tegenstelbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoop- of verhuurvoorwaarden, brengt op geen enkele wijze de geldigheid, afdwingbaarheid of tegenstelbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoop- of verhuurvoorwaarden in het gedrang.

Ingeval van nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of niet-tegenstelbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoop- of verhuurvoorwaarden, zullen partijen alles in het werk stellen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige clausule die het dichtst aansluit bij de bedoeling en intenties van partijen.

GESCHILLEN

Als er zich een geschil voordoet betreffende een levering of de bijhorende regeling, zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Dutry Power gelegen is, bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing, met uitsluiting van alle andere.