Inleiding

Conform de geldende wetgeving zijn de huidige algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden van de verkoper van toepassing op elke bestelling doorgegeven aan deze laatste. Zij kunnen worden aangepast, in het kader van de speciale verkoopsvoorwaarden, wanneer de kenmerken van de transactie zulks vereisen. Elke bestelling doorgegeven aan de verkoper houdt in dat de koper akkoord gaat met de huidige algemene voorwaarden en van zijn kant afziet van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. In geval van verhuur zijn tevens  de algemene verhuurvoorwaarden van de verkoper/verhuurder van toepassing. Deze laatste zijn vermeld op de leveringsbon van het gehuurde materieel.

I - Algemeen

De prijzen en inlichtingen vervat in de catalogi, brochures en tarieven zijn indicatief, de Verkoper behoudt zich het recht voor eender welke wijziging aan te brengen in beschikbaarheid, vorm, afmeting of materiaal van zijn machines en machineonderdelen. IN het geval van verhuur gelden de huurprijzen die vermeld zijn op de offerte. De verhuurde machine blijft steeds eigendom van de verhuurder.

De levering omvat precies en uitsluitend het materieel vermeld in de offertes en de prijsopgave. Ook het aanvaarden van de offertes en prijsopgaven houdt impliciet het akkoord in met de huidige voorwaarden.

De gewichten vermeld in de prijsopgave of op de markt zijn indicatief, zij kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot klachten of prijskortingen als het materieel aan een vaste prijs verkocht werd.

Wanneer het product verkocht wordt per gewicht of per liter  of per meter, worden de gefactureerde prijzen bepaald aan de hand van het geleverde gewicht of aantal meter of aantal liter.

Voor bijkomende leveringen word de prijs en termijn overeengekomen tussen Verkoper en Klant vooraleer ze uitgevoerd worden. In geen enkel geval kunnen de voorwaarden voor bijkomende leveringen afbreuk doen aan die van de hoofdbestelling.

II - Studies, projecten en documentatie

Projecten, studies en documenten van eender welke aard overhandigd of verzonden door de Verkopen blijven ten allen tijde zijn volledige eigendom. Ze moeten aan hem terugbezorgd worden zodra hij daarom verzoekt en mogen niet meegedeeld worden aan derden noch uitgevoerd worden zonder zijn schriftelijke toestemming.

De standaard documenten van de Verkoper, met name de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen, worden gratis geleverd als ze gevolgd worden door een bestelling van het voorwerp dat ze betreffen. In het andere geval moeten ze aan de Verkoper terugbezorgd worden samen met en vergoeding van de kosten voor de studie en de verplaatsing. In het geval van verhuur blijven alle documenten eigendom van de verhuurder.

Tenzij specifiek vermeld, is de levering van standaard documenten (met inbegrip van de gedragen kosten) in geen enkel geval de officiële waarde door de Verkoper voor de materiële voorwaarden van deze documenten en de informatie erin vervat.

Het geheel van de standaard documentatie voorzien door de Verkoper impliceert dat de Koper elke maatregel genomen heeft zodat ze installatie, exploitatie en het onderhoud van het materieel uitgevoerd worden volgens de regels.

Wanneer een specifieke studie overeengekomen werd, wordt de definitie en keuze van het materieel bepaald op basis van de gegevens voorzien door de Koper, met name wat betreft het vermogen en/of de intensiteit vereist, of de keuze van locatie waar het materieel geïmplementeerd wordt.

In dat opzicht verbindt de Koper zich ertoe zijn medewerking te verlenen aan de definitie van het project, door alle nodige gegevens te verstrekken in het bijzonder wat betreft de geografische situatie, de milieu- en buurtbeperkingen; het geleverde materieel wordt voorzien, tenzij specifiek en uitdrukkelijk anders overeengekomen tijdens de bestelling, voor een werking in “standaardmodus”.

III -  Vorming van het contract

Het verkoops- of verhuurcontract, zelfs met een voorgaande prijsopgave of offerte, wordt pas definitief na de uitdrukkelijke aanvaarding door de Verkoper van de bestelling van de Koper en dat binnen een maand na ontvangst van dat laatste.

Als de Verkoper/Verhuurder deze bestelling niet schriftelijk weigert, geldt ze als aanvaard.

Elke bestelling die schriftelijk of mondeling doorgegeven wordt, net als de aanvaarding van een offerte van de Verkoper/Verhuurder, houdt formeel het akkoord in met de huidige algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden. De Verkoper/Verhuurder zal geen rekening houden met eventuele tegengestelde clausules die niet expliciet opgenomen werden in de aanvaarding van de bestelling.

In geval er een tegenstrijdigheid bestaat tussen bestaande contractuele documenten over dezelfde aangelegenheid, worden de verplichtingen van de Verkoper/Verhuurder bepaald op exhaustieve wijze door de volgende lijst documenten, geklasseerd in dalende mate van belangrijkheid:

           1) de prijsopgave voorgesteld ter aanvaarding door de Koper/Huurder,

          2) de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de  algemene verhuurvoorwaarden vermeld op de  leveringsbon,

         3) de tekst van de bestelling,

         4) de ontvangstbevestiging van de bestelling.

IV - Proefdraaien in de fabriek (verkoop van een nieuwe machine)

Na de montage van het materieel uit de bestelling, wordt een test ter plaatse uitgevoerd volgens de gewone voorzieningen bepaald door de Verkoper.

Wanneer de ontvangst in de fabriek voorzien wordt, dan brengt de Verkoper de Koper tijdig op de hoogte van de datum van deze tests zodat de laatste zijn vertegenwoordigers ter plaatse kan sturen.

Daarna wordt een proces-verbaal opgesteld over de tests dat geldt als proces-verbaal voor de ontvangst in de fabriek.

In geval de Koper afwezig is bij deze tests, wordt hem een exemplaar van het definitieve proces-verbaal bezorgd, waarvan de laatste in dat geval de inhoud niet kan betwisten.

V - Levering

Verkoop in België:

Tenzij anders vermeld, wordt de levering als uitgevoerd beschouwd zodra het materieel overhandigd wordt aan een transportbedrijf aangeduid door:

 • hetzij de Koper in het kader van een verkoop “vertrek”,
 • hetzij de Verkoper in het kader van een verkoop “Franco”.

Verkoop Export

In het kader van een verkoop voor de export, komen de partijen overeen zich te houden aan de gekozen verkoopsvoorwaarden volgens de versie Incoterms-CCI 2000 publicatie Nr. 560, of aan eender welke versie die van kracht is op de dag van de bestelling.

In elk geval gaat het risico op verlies van of schade aan het materieel over op de eerste transporteur bij overdracht, ongeacht de keuze van de incoterm bij de verkoop.

Toch kan de Verkoper op uitdrukkelijke vraag en voor rekening van de Koper een verzekeringspolis ondertekenen die de Koper vrijwaart van gebeurlijke schade aan het vervoerde materieel tijdens de transportfase.

Bij levering, in geval van ontbrekend of beschadigd materieel, rechtsgeldig bevestigd en geconstateerd, moet de Koper dit duidelijk vermelden op het transportdocument en onmiddellijk een brief met voorbehoud richten aan de transporteur.

Als de verzending vertraagd wordt door ongeacht welke oorzaak, buiten de wil van Verkoper om, wordt het materieel opgeslagen en verwerkt als er plaats is, voor rekening en risico van de Koper, de Verkoper wijst daarbij alle navolgende verantwoordelijkheid van de hand. Deze bepalingen wijzigen in geen enkel opzicht de betalingsverplichtingen voor de levering en vormen ook geen enkele schuldvernieuwing.

De vertragingen lopen vanaf de laatste van de volgende data:

Hetzij die van de ontvangstbevestiging van de bestelling, hetzij die waarop de Verkoper de nodige aanwijzingen ontving voor de correcte uitvoering van de bestelling of van elk aanhangsel van deze laatste, hetzij die waarop het overeengekomen voorschot geregeld werd of ten slotte die waarop de Verkoper de gegevens ontving dewelke waartoe de Koper zich had verbonden te voorzien.

Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval een annulering van de bestelling rechtvaardigen. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord, kan de Koper geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding voor laattijdige levering. De betaling van de levering kan noch uitgesteld noch gewijzigd worden door eventuele schadevergoedingen.

De Verkoper kan nooit beschouwd worden als was hij zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen wanneer de uitvoering van de huidige overeenkomst vertraagd of verhinderd werd door een geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd het bestaan of het plaatshebben van elke omstandigheid die niet voorzien kon worden, onweerlegbaar is en los staat van de wil van de betrokken partijen, en die een van deze laatste verhindert zich te kwijten van zijn kant van de verplichtingen voorzien in het contract. In elk geval moet de betreffende partij alle nodige maatregelen nemen om er voor te zorgen dat die verplichtingen beïnvloed door het geval van overmacht zo snel mogelijk normaal uitgevoerd worden.

In geval een van de partijen definitief niet meer in staat is zijn verplichtingen na te leven, wordt het contract van rechtswege ontbonden volgens de voorwaarden van artikel XVII "ontbinding van het contract".

In het kader van een verkoop met installatie ter plaatse, wordt de levering beschouwd als uitgevoerd bij de geldige handtekening, met of zonder voorbehoud, van het proces-verbaal voor ontvangst of bij het eerste gebruik van het geleverde materieel door de Koper of de eindklant.

VI - Verpakkingen

Tenzij anders bepaald door de Koper, stelt de Verkoper een bescherming voor van het type “plastic hoes”, waarbij deze laatste niet verantwoordelijk gesteld kan worden, zowel wat betreft de manier als de duur van een eventuele opslag, voor het plaatshebben van eender welke andere gebeurtenis na de levering. Toch kan de Verkoper, op uitdrukkelijk verzoek van de Koper, een specifiek type verpakking voorzien zoals aangevraagd door de laatste, deze bijkomende prestatie moet dan verplicht vermeld worden bij het doorgeven van de bestelling.

VII - Eigendomsbehoud

De Verkoper behoudt zich het eigendom voor van de verkochte goederen tot op het moment waarop de betaling effectief en in zijn geheel uitgevoerd werd zowel voor het hoofdelement als voor de toebehoren.

Het ontbreken van de betaling op een van de vervaldagen kan leiden tot het terug eisen van de goederen.

Niettegenstaande neemt de Koper vanaf de levering, in de zin van artikel V hierboven, de risico’s op zich voor verlies of verval van deze goederen net als de verantwoordelijkheid voor schade die ze kunnen veroorzaken.

VIII - Prijs en betalingsvoorwaarden

De prijzen worden gevormd volgens de tussen de partijen overeengekomen verkoopsvoorwaarden en die zoals voor zien in artikel V van de huidige. In het kader van de verkoop voor export, komen de partijen overeen om de prijsbepaling te baseren op de Incoterms - CCI versie 2000 publicatie Nr 56O, of op elke andere versie van kracht op de datum van ondertekening van het contract.

Het contract bepaalt de betalingsvoorwaarden. Bij gebrek daaraan, gelden de volgende voorwaarden:

 • 25% contant bij de bestelling,
 • 75% contant wanneer de Koper het materieel ter beschikking gesteld wordt. In het geval van verhuur 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

De betalingen worden uitgevoerd op het adres van de Verkoper/verhuurder, netto en zonder korting. De bedragen die niet contant betaald worden, moeten gedekt zijn door aanvaarde effecten.

Bij gebrek aan andere bepalingen overeengekomen tussen de partijen, worden onderhouds- en herstellingswerken en ook navolgende levering van uitrusting of geleverd tijdens de montage maandelijks gefactureerd en zijn ook deze netto en zonder korting te betalen.

Bij verkoop, overdracht, inpandgeving of de inbreng in de vennootschap of de handelsonderneming of van zijn materieel door de Koper, worden de openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de voordien overeengekomen betalingsvoorwaarden.

De betalingsvoorwaarden kunnen onder geen enkel voorwendsel vertraagd worden, zelfs niet bij een geding. De betalingen door de Koper moeten strikt overeenkomen met de bedragen die voorkomen op de facturen van de Verkoper. De Koper zal geen enkele korting in rekening kunnen brengen op het verschuldigde bedrag zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

IX - Boeteclausule

Het in gebreke blijven van betalingen voor leveringen en prestaties op de vervaldag vermeld op de facturen van de Verkoper brengt volgens uitdrukkelijke overeenkomst en zonder voorafgaande waarschuwing door de Verkoper met zich mee wat volgt:

 • de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande verschuldigde bedragen, ongeacht de overeengekomen regeling.
 • de opeisbaarheid uit hoofde van de boeteclausule van een schadevergoeding gelijk aan 20% van de verschuldigde bedragen, naast de interesten zoals bepaald door de volgende alinea en de eventuele door de Verkoper geleden juridische kosten.
 • de betaling van een richtinterest vermeerder met zeven percentpunten en afgerond tot het volgende halve percentpunt. De richtinterest is de interestvoet toegepast door de Europese Centrale Bank bij zijn hoofdactiviteit van herfinanciering zoals bepaald door de Belgische wet van 2 augustus 2002.

X -  Prestaties ter plaatse

De Verkoper kan, wanneer dat voorzien wordt door de markt, verplicht worden de montage, test en industriële ingebruikneming of zelfs de eventuele civiele bouwkunde geheel of gedeeltelijk op zich te nemen, met uitzondering van elke asbestverwijdering, die ten allen tijde de exclusieve verantwoordelijkheid blijft van de eigenaar van de bestaande locaties, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Tenzij anders uitdrukkelijk bij de bestelling vermeld, houdt de uitvoering van een van deze prestaties, of die nu deel uitmaakt van de initiële bestelling of niet, geen enkele officiële gehele of gedeeltelijke goedkeuring in van de Verkoper over de intrinsieke kwaliteit van de onderdelen en/of de prestaties buiten de eigenlijke levering, en/of meer in het algemeen de omgeving waarin deze levering zal worden geïntegreerd.

Bij wijze van illustratie worden tests ter plaatse of de ingebruikneming uitgevoerd door de Verkoper in geen enkel geval beschouwd als geldige kennisneming en goedkeuring van deze voor de omstandigheden waarin zijn levering geïnstalleerd wordt door de Koper of een derde partij.

De Verkoper kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele materiële en/of financiële gevolgen door het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren of een laattijdige uitvoering of een slechte uitvoering van de verplichtingen die niet uitdrukkelijk vallen onder de voorwaarden van de bestelling.

Wel integendeel, de Verkoper heeft het recht de Koper te factureren voor elke opgelopen meerkost veroorzaakt door zowel het feit van deze vertraging als door eventuele noodzakelijke terugnames of nog door bijkomende werken gevraagd door de Koper in de loop van de uitvoering door de Verkoper van de initiële bestelling.

Het feit dat de Verkoper de leiding op zich neemt van de montagewerken ter plaatse ontslaat de Koper in geen geval van zijn verplichting de werken te superviseren tijdens de niet-werkdagen.

In geval van verkoop met prestaties ter plaatse, kan de Verkoper slechts gehouden worden aan deelname aan een eventuele gedeelde rekening (gewoonlijk genoemd “pro rata rekening”) voor de duur en de waarde van de genoemde prestaties ter plaatse, waarbij elke afwijking van dit principe als niet-bestaand beschouwd wordt.

XI – Contractuele garantievoorwaarden van het materieel (enkel  geldig voor nieuw materieel)

De Verkoper verbindt zich ertoe elke functionele fout te herstellen die zich voordoet bij een gebrek in het ontwerp, het materiaal of de uitvoering (met inbegrip van de montage als deze taak hem werd toevertrouwd) binnen de grenzen van de hiernavolgende bepalingen.

De verplichting van de Verkoper is niet van toepassing als de fout zich voordoet door materiaal geleverd door de Koper, of door een ontwerp opgelegd door deze laatste.

Elke garantie vervalt eveneens bij incidenten die voortvloeien uit onverwachte omstandigheden of overmacht, net als bij vervangingen of herstellingen die het gevolg zijn van de normale slijtage van het materieel, van beschadiging of ongevallen die het gevolg zijn nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud en het foutief gebruiken van het materieel. . Deze garantie voorwaarden gelden enkel en alleen voor nieuwe machines.

Voor tweedehandsmachines  is er geen enkele garantie, tenzij  een voorafgaande overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste Koper en kan niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaand akkoord van de Verkoper.

De garantie wordt pas toegekend nadat de defecte stukken onderzocht werden en teruggezonden werden naar de werkplaats van de Verkoper of zijn goedgekeurde vertegenwoordiger. Elk onderdeel geleverd voor de aanvaarding van de garantie wordt gefactureerd.

Het is de taak van de Verkoper voor eigen rekening en zo snel mogelijk elk door de garantie gedekt gebrek dat hem wordt meegedeeld te herstellen, de Verkoper kan indien nodig de maatregelen voor het materieel wijzigen om te voldoen aan zijn verplichtingen.

De werken die voortvloeien uit de garantieverplichting worden in principe uitgevoerd in de werkplaats van de Verkoper of zijn goedgekeurde vertegenwoordiger. Toch neemt de Verkoper die kosten voor zijn rekening die, in geval gezien de aard van het materieel de herstelling verplicht ter plaatse moet gebeuren, overeenstemmen met de expertise en de herstelling, met uitzondering van de tijd die verstreek voor de werken of de demontage- en montagewerken die nodig zijn voor de gebruiksdoeleinden of de implementatie van dit materieel en wat betreft die onderdelen die niet inbegrepen zijn in de betreffende levering.

De kosten voor het transport van het materieel of de defecte onderdelen en die van het terugzenden van het materieel en de herstelde of vervangen onderdelen zijn voor rekening van de Koper net als in geval van een herstelling ter plaatse, de reis- en verblijfskosten van de vertegenwoordigers van de Verkoper.

De onderdelen vervangen onder garantie worden opnieuw eigendom van de Verkoper.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet de Koper:

 • een rapport bezorgen aan de Verkoper van de ingebruikname vanaf het moment waarop deze werd uitgevoerd.
 • zich ervan vergewissen dat de brandstof, smeerolie en koelvloeistoffen en/of het water gebruikt voor hun bereiding van goede kwaliteit en zuiver zijn en voldoen aan de richtlijnen van de producent van de motor.
 • een onderhoudsrapport bijhouden waarin hij de datum, reden en resultaten noteert van tests, visuele controles, interventies, gewone onderhoudsbeurten, onderhoudsbeurten net als alle observaties en vaststellingen van eventuele feiten tijdens het gebruik.
 • de Verkoper op de hoogte brengen, onmiddellijk en schriftelijk, van alle fouten die hij toeschrijft aan het materieel en alle bewijzen leveren om hun gegrondheid aan te tonen. Hij moet de Verkoper elke gelegenheid geven zelf deze fouten vast te stellen en hen te verhelpen, hij moet zich bovendien onthouden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Verkoper, van het zelf uitvoeren of het door een derde laten uitvoeren van een herstelling.

XII - Contractuele garantieperiode van het materieel (garantie enkel geldig voor nieuw  materieel):

De Verkoper garandeert de garantie gedurende:

Draagbare Groepen (vermogen van 1 tot 10 Kw):

Gamma VOLTELEC :

 • 12 maanden vanaf de verkoopsdatum,
 • 15 maanden vanaf de datum dat het de fabriek verlaat,
 • 150 draaiuren,

de garantie loopt af zodra een van deze drie momenten bereikt werd.

Gamma voor particulieren (behalve gamma VOLTELEC):

 • 24 maanden vanaf de verkoopsdatum
 • 27 maanden vanaf de datum dat het de fabriek verlaat,
 • 150 draaiuren,

de garantie loopt af zodra een van deze drie momenten bereikt werd.

Professioneel gamma:

 • 12 maanden vanaf de verkoopsdatum,
 • 15 maanden vanaf de datum dat het de fabriek verlaat,
 • of 1000 draaiuren,

de garantie loopt af zodra een van deze drie momenten bereikt werd.

Vaste groepen (vermogen groter dan 10 Kw):

De Verkoper garandeert de garantie gedurende:

 • 12 maanden vanaf de ingebruikneming,
 • of 18 maanden vanaf de datum dat het de fabriek verlaat,
 • of 500 draaiuren voor het materieel bij “hulpdiensten” (ter vervanging van de normale elektrische voeding, in geval van onderbreking in de toegang tot dit netwerk of van zijn werking. De “hulpdienst” is beperkt tot het tijdsverloop nodig om de toegang te herstellen tot het netwerk of de werking te herstellen).
 • of 2500 draaiuren voor het materieel in “continue dienst” (ononderbroken leveren van elektrische energie, hetzij bij gebrek aan een normaal elektriciteitsnet, hetzij als aanvulling op dit elektriciteitsnet).

De garantie loopt af zodra een van deze vier momenten bereikt werd.

De herstelde of vervangen onderdelen vallen op hun beurt onder een garantie van een periode van twaalf maanden zonder dat zulks de duur van de garantie voor de andere onderdelen wijzigt. Deze garantie periodes  gelden enkel en alleen voor nieuwe machines.

Wanneer een voorbereiding voorzien wordt voor een langdurige opslag, moet deze uitgevoerd worden door de Verkoper in zijn werkplaats en vermeld worden bij de initiële bestelling. De opslag moet uitgevoerd worden volgens de aanbevelingen van de Verkoper. In dat geval kan de garantie verlengd worden voor de duur van de opslag.

Herstellingen: tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geven herstellingswerken geen enkele aanleiding tot een andere garantie dan die van een goede uitvoering van de voornoemde handelingen.

Vervangingsonderdelen: de vervangingsonderdelen hebben een garantie van zes maanden vanaf de dag van levering in de zin van artikel V hierboven, uitsluitend bij fabricagefouten.

XIII – Wettelijke garanties

Onafhankelijk van de hierboven beschreven commerciële garantie, geniet de Koper die voldoet aan de bepalingen van artikel 1649bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, eveneens van de bepalingen uit 1649bis tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

XIV - Industriële resultaten

Als de Koper/Huurder bepaalde prestaties verwacht, zowel wat betreft industriële als economische resultaten, dan moeten die uitdrukkelijk vermeld worden bij de bestelling doorgegeven aan de Verkoper/Verhuurder. Bij gebrek daaraan is het niet halen van deze prestaties niet te wijten aan de Verkoper/Verhuurder, noch wat betreft het voorkomen noch wat betreft de gevolgen, zowel materieel als immaterieel, ongeacht op welke basis en voor welk bedrag.

XV - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper/Verhuurder wordt strikt beperkt tot de verplichtingen hier bepaald en het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Verkoper/Verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor immateriële schade, die al of niet het gevolg is van materiële schade zoals beschreven in artikel XI hierboven zoals: verlies van exploitatie, welke kosten of uitgaven dan ook als gevolg van de onbeschikbaarheid van het betreffende materieel, schade geleden door derden, enz. (Deze lijst is niet exhaustief).

XVI – Vrijwaringsclausule

In geval zich een evenement voordoet van economische of commerciële aard dat niet kon voorzien worden na de ondertekening van het huidige contract en waardoor de uitvoering daarvan nadelig wordt voor een van de partijen, komen deze terug samen om de situatie te beoordelen en te proberen het oorspronkelijke evenwicht te herstellen.

In geval de partijen een akkoord bereiken, zal een bijlage de nieuwe bepalingen preciseren voor de uitvoering van het contract.

In geval de partijen geen akkoord bereiken en na een periode van een maand na de eerste ontmoeting van de partijen, komen de partijen de ontbinding van het contract overeen.

XVII - Ontbinding van het contract

De Koper heeft het recht het contract te ontbinden ten laatste vier maanden voor de vastgelegde leveringsdatum. In dat geval is hij echter gehouden de Verkoper/Verhuurder te vergoeden voor de reeds opgelopen kosten en 25% van het bedrag van de bestelling. In geval van overmacht of een gebeurtenis zoals bepaald in artikel V, heeft de Verkoper/Verhuurder eveneens het recht het contract te ontbinden zonder dat de Koper/Huurder daaruit enig recht verwerft op schadevergoeding of interest.

XVIII - Geschillen

Als zich een geschil voordoet betreffende een levering of de bijhorende regeling, zijn alleen de rechtbanken bevoegd in de zetel van de Verkoper, ongeacht de overeengekomen verkoops- en betalingsvoorwaarden, zelfs in geval van beroep of meerdere verweerders.

De Belgische wetgeving is van toepassing, met uitsluiting van alle andere.

Klachten betreffende deze factuur en haar voorwerp moeten binnen de ACHT  dagen schriftelijk overgemaakt worden, vergezeld  van de bewijsstukken tot staving.